ระเบียบ สอ.กฟผ.

Rate this item
(19 votes)
ระเบียบ สอ.กฟผ. ว่าด้วย
สารบัญ
 
         
 
 
ระเบียบว่าด้วย
 
  1. หุ้นและการโอนหุ้น พ.ศ. 2547  
  2. สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2547  
  3. การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2548  
  4. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
  5. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม พ.ศ. 2556  
  6. การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2548  
 

7. การให้เงินกู้สามัญมีประกัน พ.ศ. 2556

 
 

8. การให้เงินกู้สามัญ (ปีที่ 37) พ.ศ. 2558

 
 

9. การให้เงินกู้สามัญ (เพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศ) พ.ศ. 2559

 
  10. การให้เงินกู้พิเศษสามัญพิเศษ (แบบมีประกัน) พ.ศ. 2559  
  11. การให้เงินกู้สามัญเพื่อซื้อกองทุน LTF และ RMF พ.ศ. 2557  
  12. การให้เงินกู้สามัญโครงการเปี่ยมสุข พ.ศ. 2554  
  13. การให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พ.ศ. 2553  
  14. การให้เงินกู้สามัญเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2552  
  15. การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2548  
 

16. การให้เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์ พ.ศ. 2548

 
  17. การจ่ายเงินเฉลี่ยคืน พ.ศ. 2549  
  18. การให้เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อหุ้นบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด พ.ศ. 2543  
 

19. กองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2556

 
 

20. กองทุนสาธารณภัย พ.ศ. 2555

 
  21. กองทุนสวัสดิการเงินสะสม 65 ปีมีสุข พ.ศ. 2552  
  22. กองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2548  
  23. กองทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิก พ.ศ. 2548  
  24. การใช้ทุนสาธารณประโยชนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรสหรือบุตร พ.ศ. 2557  
  25. การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2556  
  26. การสรรหากรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พ.ศ. 2543  
  27. จรรณยาบรรณคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2551  
  28. การกำหนดค่าตอบแทนในการบริหารงาน พ.ศ. 2548  
  29. ค่าใช้จ่ายที่บุคคลที่ปฎิบัติงานให้ สอ.กฟผ. พ.ศ. 2548  
  30. การรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2549  
  31. การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2542  
  32. การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2554  
  33. จรรยาบรรณเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2551  
 

34. กองทุนสวัสดิการเงินสะสม 63 ปีมีสุข พ.ศ.2559

 
 

35. การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญทายาท พ.ศ.2560

 
 

36. การให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2561

 
 

37. การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญทายาท แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 
 

38. กองทุนสาธารณภัย พ.ศ. 2561