ระเบียบ สอ.กฟผ.

Rate this item
(17 votes)
ระเบียบ สอ.กฟผ. ว่าด้วย
สารบัญ
 
  หน้า         
 
 
ระเบียบว่าด้วย
 
  1. หุ้นและการโอนหุ้น  
  2. สมาชิกสมทบ  
  3. การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  
  4. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
  5. การให้เงินกู้สามัญ  
  6. การให้เงินกู้พิเศษ  
  7. การให้เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์  
  8. การให้เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อหุ้นบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด พ.ศ. 2543  
  9. กองทุนสวัสดิการ 65 ปีมีสุข  
  10. กองทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิก  
  11. กองทุนสวัสดิการสมาชิก  
  12. การใช้ทุนสาธารณประโยชน์  
  13. การใช้ทุนสาธารณประโยชนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ  
  14. การสรรหากรรมการดำเนินการของสหกรณ์  
  15. การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  
  16. การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น  
  17. ค่าใช้จ่ายที่บุคคลที่ปฎิบัติงานให้ สอ.กฟผ. พ.ศ. 2548  
  18. การกำหนดค่าตอบแทนในการบริหารงาน พ.ศ. 2548  
  19. การรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2549  
  20. การจ่ายเงินเฉลี่ยคืน พ.ศ. 2549  
  21. จรรณยาบรรณคณะกรรมการดำเนินการ  
  22. จรรณยาบรรณเจ้าหน้าที่  
  23. การให้เงินกู้สามัญเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิก  
  24. การให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก  
 

25. การให้เงินกู้สามัญโครงการเปี่ยมสุข พ.ศ.2554

 
 

26. กองทุนสาธารณภัย พ.ศ.2555

 
 

27. การให้เงินกู้สามัญมีประกัน พ.ศ.2556

 
 

28. กองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ.2556

 
 

29. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม พ.ศ.2556

 
 

30. การให้เงินกู้สามัญเพื่อซื้อกองทุน LTF และ RMF พ.ศ.2557

 
 

31. การให้เงินกู้สามัญ (ปีที่ 37)

 
 

32. การให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2557

 
 

33. การให้เงินกู้พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559

 
 

34. กองทุนสวัสดิการเงินสะสม 63 ปีมีสุข พ.ศ.2559

 
 

35. การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญทายาท พ.ศ.2560

 
 

36. การให้เงินกู้พิเศษสามัญพิเศษ (แบบมีประกัน) พ.ศ.2559