ติดต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่

Rate this item
(2 votes)

เบอร์โทรศัพท์ สอ.กฟผ.

คณะกรรมการดำเนินงาน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1. คุณ กรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
ประธานกรรมการ

โทร.63000

2. คุณ สืบพงษ์ บูรณศิรินทร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
โทร.63030
3. คุณ ถาวร งามกนกวรรณ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
โทร.66030
4. คุณ วิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
โทร.61000
5. คุณ สหรัฐ บุญโพธิภักดี
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
โทร.61030
6. คุณ วันชัย หงส์เชิดชัย
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
โทร.63020
7. คุณ วินัย นิยโมสถ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
โทร.081-456-1536
8. คุณ อภิญดา สวารชร
เลขานุการ
โทร.086-992-8919
9. คุณ ภัทรกฤช เตชะศิกานต์
เหรัญญิก
โทร.63021
10. คุณ รัตนชัย นามวงศ์
กรรมการ
โทร.081-843-6461
11. คุณ วรพจน์ มานะพันธุ์พงศ์
กรรมการ
โทร.63032
12. คุณ อนุวัตร์ สุวรรณสุขุม
กรรมการ
โทร.081-937-3346
13. คุณ นพคุณ ยังเอี่ยม
กรรมการ
โทร.65286
14. คุณ วรพนธ์ บุญปลีก
กรรมการ
โทร.64699
15. คุณ จักรี เริงหรินทร์
กรรมการ
โทร.60185
16. ดร.มนตรี ช่วยชู
ผู้สอบบัญชี
โทร.02-866-0278
17. คุณ อัจฉรี เด่นสิริมงคล
ผู้ตรวจสอบกิจการ
โทร.67500

 

คณะที่ปรึกษา
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1. คุณ สุนชัย คำนูณเศรษฐ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
โทร.63163
2. คุณ ชาติชาย โรจนรัตนางกูร
ที่ปรึกษา
โทร.65378
3. คุณ พูนสุข โตชนาการ
ที่ปรึกษา
โทร.081-374-9102
4. คุณ บุญชู ดิเรกสถาพร
ที่ปรึกษา
โทร.089-811-9900
5. รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ที่ปรึกษา
โทร.081-801-9142
6. คุณ ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ที่ปรึกษา
โทร.089-924-2496

 

เจ้าหน้าที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์
0-243(65911)

เบอร์โทรศัพท์สายตรง

1. คุณ คุณาภรณ์ แต่งตั้ง
รองผู้จัดการใหญ่-บัญชี
กด 939
0-243 (65904)
2. คุณ สิริวรรณ วิชญาเดชะ
รองผู้จัดการใหญ่-การเงิน
กด 929
0-243 (65914)
3. คุณ ชุติมา สว่างเรืองไพศาล
รองผู้จัดการใหญ่-บริหาร
 กด 901
0-243 (65928)

 

ฝ่ายบัญชี
1. คุณ กรรณิการ์ สงเคราะห์ผล
ผู้จัดการฝ่าย
0-243 (65916)
2 .คุณ กรรวี รัตนจันทร์
เจ้าหน้าที่
0-243 (65923)
3. คุณ นิรมล ท้วมอุธรรม
เจ้าหน้าที่
กด 930
4. คุณ นุชรัตน์ บุญคุ้ม
เจ้าหน้าที่
กด 932
5. คุณ นวรัตน์ สมพลกรัง
เจ้าหน้าที่
กด 903
6. คุณ สิริกานต์ คำแก้ว
เจ้าหน้าที่
กด 931
7. คุณ ปิยาภรณ์ ครองต๊ะ
เจ้าหน้าที่
0-243 (65925)
8. คุณ ญานิกา มะสีพันธ์
เจ้าหน้าที่
กด 930
9. คุณ อัญชลี สร้องทอง
เจ้าหน้าที่
กด 933

 

ฝ่ายสินเชื่อ
1. คุณ วันเพ็ญ ภิรมย์ตระกูล
ผู้จัดการฝ่าย
กด 937
0-243 (65941)
2. คุณ พรธิภา สัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่
กด 938
3. คุณ สมภพ มณีรัมย์
เจ้าหน้าที่
กด 934
4. คุณ สมพร อิ่มมาก
เจ้าหน้าที่
กด 938
5. คุณ นิวัติ มะสุข
เจ้าหน้าที่
กด 934
6. คุณ วิมลภา กลีบโกมุท
เจ้าหน้าที่
กด 938
7. คุณ พิริยา วงษ์พันธ์
เจ้าหน้าที่
กด 934
8. คุณ กาญจนา เศวตการี
เจ้าหน้าที่
กด 934

 

ฝ่ายสารสนเทศ
1. คุณ พัชรา สิงหเดชวีระชัย
ผู้จัดการฝ่าย
กด 936
0-243 (65917)
2. คุณ ยุพิน ทับคล้าย
เจ้าหน้าที่
กด 936
0-243 (65917)
3. คุณ อนงรัตน์ พจนอารี
เจ้าหน้าที่
กด 936
0-243 (65917)
4. คุณ สุภาวรรณ นาคเอี่ยม
เจ้าหน้าที่
กด 936
0-243 (65917)
5. คุณ วิภา มณีใจ
เจ้าหน้าที่
กด 936
0-243 (65917)

 

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คุณ นิธิพัฒน์ โรจนดุล
ผู้จัดการฝ่าย
กด 935
0-243 (65905)
2. คุณ ฉัตรชัย ติกุล
เจ้าหน้าที่
0-243 (65917)
3. คุณ พันธ์ทิพย์ ชัยสินธ์
เจ้าหน้าที่
0-243 (65905)
4. คุณ สรินทร์ พงษพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่
0-243 (65905)

 

ฝ่ายเงินฝาก
1. คุณ สุวรรณา สุภกรรม
ผู้จัดการฝ่าย
กด 920
0-243 (65920)
2. คุณ ศิริลักษณ์ อินเอียว
เจ้าหน้าที่
กด 920
3. คุณ ประยงค์ เหมือนแกร
เจ้าหน้าที่
กด 920
4. คุณ ธิดาภร เชื้อเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่
กด 920
5. คุณ ศิริขวัญ แย้มนิล
เจ้าหน้าที่
กด 920
6. คุณ นภสร บุญทอง
เจ้าหน้าที่
กด 920
7. คุณ อมรรัตน์ มานพ
เจ้าหน้าที่
กด 920
8. คุณ กันตภณ เอี่ยมรักษา
เจ้าหน้าที่
0-243 (65919)

 

ฝ่ายบริหารเงินสด
1.คุณ สุภาวดี ขอทวีวัฒนา
รักษาการผู้จัดการฝ่าย
0-243 (65947)
2. คุณ ดารินทิพย์ เดชากิจไพศาล
เจ้าหน้าที่
02-423-0788
3. คุณ รัตติมา ภู่เสือจิรา
เจ้าหน้าที่
กด 921,922
4. คุณ นางณิชาภา โคนโท
เจ้าหน้าที่
กด 921
5. คุณ อรวรรณ ถีระแก้ว
เจ้าหน้าที่
กด 922
6. คุณ จิรพรรณ ตันติพงษ์ศิริกุล
เจ้าหน้าที่
0-243 (65947)

 

ฝ่ายบริหารเงินทุน
1.คุณ ต่อเนื่องพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้จัดการฝ่าย
0-243 (65906)
2. คุณ วราภรณ์ พรมแพน
เจ้าหน้าที่
0-243 (65906)
3. คุณ บุศรา ทองรอด
เจ้าหน้าที่
0-243 (65914)
4. คุณ ภัณฑิรา โกมลเสน
เจ้าหน้าที่
0-243 (65929)

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. คุณ จิตติกา กรายรัตน์
รักษาการผู้จัดการฝ่าย
0-243 (65903)
2. คุณ จิราพร ตั้งจิติคุณ
เจ้าหน้าที่
กด 926
3. คุณ จันทร์จิรา ร่มพิกุล
เจ้าหน้าที่
กด 927
4. คุณ วิไล รักการ
เจ้าหน้าที่
กด 916
5. คุณ ภัทรดา แสงหงษา
เจ้าหน้าที่
กด 917
6. คุณ อนวรรษ เงินพูลทรัพย์
เจ้าหน้าที่
กด 928
7. คุณ ปราณี คงมี
เจ้าหน้าที่
 
8. คุณ นรินทร์ บุญเที่ยง
เจ้าหน้าที่
 
9. คุณ บรรเจิด ธรรมโสโรจน์
เจ้าหน้าที่
 
10. คุณ ลักษณเลิศ กระตุฤกษ์
เจ้าหน้าที่
 
11. คุณ นฤมล ศรีทอง
เจ้าหน้าที่
 
12. คุณ สิริพร เรืองหิรัญวนิช
เจ้าหน้าที่
กด 926
13. คุณ สุนิศา สาบเสือ
เจ้าหน้าที่
กด 917
14. คุณ สุปราณี ธรรมขัน
เจ้าหน้าที่
 
15. คุณ อรพรรณ ชมพูพันธ์
เจ้าหน้าที่
 
16. คุณ เมตตา สุนมา
เจ้าหน้าที่
กด 916

 

ฝ่ายธุรกิจและประกันภัย
1. คุณ ดวงใจ สุวรรณกิตติ
ผู้จัดการฝ่าย
กด 911
0-243 (65913)
2. คุณ เรณู มีนคร
เจ้าหน้าที่
กด 913
3. คุณ อาทิตยา โรจนรักษ์
เจ้าหน้าที่
0-243 (65927)
4. คุณ นิอร หิรัญพฤกษ์
เจ้าหน้าที่
กด 912
5. คุณ คณัสนันท์ อังศุพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่
กด 913
6. คุณ ธิมาพร จันทรบัญชร
เจ้าหน้าที่
กด 914

 

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
1. คุณ โสภา มณีรัมย์
รักษาการผู้จัดการฝ่าย
กด 925
0-243 (65912)
2. คุณ สิริรัตน์ นาคะรัตน์
เจ้าหน้าที่
กด 924
 
3. คุณ นรากร ทับทิมดี
เจ้าหน้าที่
 
0-243 (65915)
4. คุณ ชัชขวัญ ฟักอ่อน
เจ้าหน้าที่
กด 923
 
5. คุณ จิรานันท์ สงบ
เจ้าหน้าที่
 
0-243 (65908)