ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบ

ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบ

 

c16
c17
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 
ที่ปรึกษา
 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ที่ปรึกษา
 
c18
c19

นายบุญชู ดิเรกสถาพร
ที่ปรึกษา

 
นายพูนสุข โตชนาการ
ที่ปรึกษา
 
c20
c21
นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช
ที่ปรึกษา
 
ดร.มนตรี ช่วยชู
ผู้สอบบัญชี
 
c22
นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร์
ผู้ตรวจสอบกิจการ