ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบ

ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบ

 

c16
c20
นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร
ที่ปรึกษา
 
c21
c17

นายพูนสุข โตชนาการ
ที่ปรึกษา

 
นาย บุญชู ดิเรกสถาพร
ที่ปรึกษา
 
c18
c19
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ที่ปรึกษา
 
นาย ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ที่ปรึกษา
 
c22
c23
ดร.มนตรี ช่วยชู
ผู้สอบบัญชี
นางอัจฉรี เด่นสิริมงคล
ผู้ตรวจสอบกิจการ