logo

ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบ

ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบ

 

c16
c17

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 
ที่ปรึกษา

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ที่ปรึกษา
 
c18
c19

นายบุญชู ดิเรกสถาพร
ที่ปรึกษา

 
นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์
ที่ปรึกษา
 
c20
c22
 

นายรัตนชัย นามวงศ์
ที่ปรึกษา

 

ดร.มนตรี ช่วยชู
ผู้สอบบัญชี

 
c22 1
 
นายเนติลักษณ์ เด่นสิริมงคล
ผู้ตรวจสอบกิจการ