สอ.กฟผ. จัดโครงการสัมมนาสมาชิก อุ่นเครื่องสวัสดิการก่อนเกษียณ ณ เหมืองแม่เมาะ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
สอ.กฟผ. จัดโครงการสัมมนาสมาชิก อุ่นเครื่องสวัสดิการก่อนเกษียณ ณ เหมืองแม่เมาะ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
สอ.กฟผ. จัดโครงการสัมมนาสมาชิก อุ่นเครื่องสวัสดิการก่อนเกษียณ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
สอ.กฟผ. จัดโครงการสัมมนาสมาชิก อุ่นเครื่องสวัสดิการก่อนเกษียณ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ข่าวสาร สอ.กฟผ. 

s new  ข่าวสารเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2560 s new  ข่าวสารเดือน เม.ย.-พ.ค. 2560
new Jun July60 new Apr May60

ภาพ VDO พิธีมอบเกียรติบัตรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.กฟผ. ปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

s new  ขั้นตอนการซื้อหุ้นและเปิดบัญชีเงินฝากเกษียณสุข สำหรับผู้เกษียณ ปี 2560

s new  สอ.กฟผ. จัดบรรยาย “อุ่นเครื่องเรื่องสวัสดิการ ก่อนเกษียณอายุปี 2560” เปิดรับลงทะเบียนแล้ว!! รุ่นที่ 9 - 10 (รุ่นละ 45 คนเท่านั้น)

s new  สมาชิกที่จะเกษียณอายุในเดือน กันยายน 2560 นี้ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขได้ที่ สอ.กฟผ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

s new  รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา อุ่นเครื่องเรื่องสวัสดิการ ก่อนเกษียณอายุ ปี 2560 รุ่นที่ 7-8

s new  คำแนะนำการทำธุรกรรมกับ สอ.กฟผ. สำหรับผู้เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2560

s new  ประกันสุขภาพเปิดรับสมัคร 15 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60 ปีนี้มีให้เลือก 2 แผน ตามคำเรียกร้อง

s new  สอ.กฟผ. ขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกและครอบครัวพนักงาน กฟผ. เมื่อทำประกันภัยรถยนต์ใหม่ ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2560

s new  สอ.กฟผ. ขอเชิญสมาชิกร่วม "โครงการทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

s new  กรุงเทพประกันภัยขอมอบสิทธิพิเศษ สำหรับพนักงาน กฟผ. และครอบครัวให้เราช่วยดูแลคุณและคนที่คุณรัก

s new  คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. มีมติเอกฉันท์ถอนเงินฝากจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด

s new เรื่อง ชี้แจงกรณีสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด

s new  ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินฝากและเงินกู้

s new  วิธีคำนวณเงินปันผล

s new  เรื่อง ชี้แจงกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นประสบปัญหา

s new  คู่มือสมาชิก สอ.กฟผ.

ข่าวประกาศ

 1

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ออมทรัพย์  1.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (1)  3.10 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (2)  3.20 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (3)  3.30 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ    
ทวีทรัพย์  2.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(รายเดือน)  3.90 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(ราย 6 เดือน)  4.00 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 37  3.70 %  ต่อปี
ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์  3.95 %  ต่อปี
(ดอกเบี้ย 1.75% + เงินเพิ่ม 2.20%
เมื่อฝากครบ 60 งวด)
ประจำ    3 เดือน  3.00 %  ต่อปี
             6 เดือน  3.25 %  ต่อปี
           12 เดือน  3.50 %  ต่อปี
ประจำเพิ่มทรัพย์  3.75 %  ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2559
เงินให้กู้ทุกประเภท  5.70 %  ต่อปี
ยกเว้น
เงินให้กู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
ปีที่ 1- 3  4.45 %  ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่ 4    
(ตั้งแต่งวดที่ 37)  5.70 %  ต่อปี

  2
 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
(ล้านบาท)

 ทุนเรือนหุ้น  41,240.63
 เงินรับฝาก  50,275.28
 เงินให้กู้  21,222.07
 รายได้    2,974.33
 ค่าใช้จ่าย    1,060.46
 กำไรสุทธิ    1,913.87
 จำนวนสมาชิก  33,964 ราย
 สมาชิกสมทบ    8,739 ราย

banner dhipaya

salehome

AD EGAT 19102015

6

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com

เพลงมาร์ช สอ.กฟผ.   :    

เพลงสวัสดีสหกรณ์   :    

เนื้อเพลงมาร์ช สอ.กฟผ.
และ เพลงสวัสดีสหกรณ์

วีดีทัศน์ สอ.กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 37