สอ.กฟผ. สัญจรพบสมาชิกพื้นที่ภาคเหนือ หัวข้อ หุ้น เงินฝาก บริหารอย่างไรให้ได้เงินล้าน ณ อปน. จ.พิษณุโลก วันที่ 16 ตุลาคม 2560
สอ.กฟผ. สัญจรพบสมาชิกพื้นที่ภาคเหนือ หัวข้อ หุ้น เงินฝาก บริหารอย่างไรให้ได้เงินล้าน ณ เขื่อนสิริกิติ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
สอ.กฟผ. สัญจรพบสมาชิกพื้นที่ภาคเหนือ หัวข้อ หุ้น เงินฝาก บริหารอย่างไรให้ได้เงินล้าน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
สอ.กฟผ. สัญจรพบสมาชิกพื้นที่ภาคเหนือ หัวข้อ หุ้น เงินฝาก บริหารอย่างไรให้ได้เงินล้าน ณ เหมืองแม่เมาะ วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สอ.กฟผ. สัญจรพบสมาชิกพื้นที่ภาคเหนือ หัวข้อ หุ้น เงินฝาก บริหารอย่างไรให้ได้เงินล้าน ณ สฟ.เชียงใหม่ 2 วันที่ 20 ตุลาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

s new  ขออนุมัติให้สมาชิก สอ.กฟผ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่และเลือกตั้ง โดยไม่ถือเป็นวันลา

s new  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สอ.กฟผ.

s new  คิดถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซื้อบ้าน - คอนโด สร้างบ้าน หรือ Re-Finance กู้เงินกับ สอ.กฟผ. ดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคาร

s new  ค่าธรรมเนียม บัตร ATM สอ.กฟผ.-ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

s new  การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการขอกู้

s new  กรุงเทพประกันภัยขอมอบสิทธิพิเศษ สำหรับพนักงาน กฟผ. และครอบครัวให้เราช่วยดูแลคุณและคนที่คุณรัก

s new  คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. มีมติเอกฉันท์ถอนเงินฝากจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด

s new เรื่อง ชี้แจงกรณีสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด

s new  วิธีคำนวณเงินปันผล

s new  คู่มือสมาชิก

ข่าวประกาศ

AreeyaA1 1

JC A1

Banner profect

 1

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2560
ออมทรัพย์  1.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (1) 3.00-3.10% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (2) 3.00-3.20% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (3) 3.00-3.30% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ    
ทวีทรัพย์  2.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(รายเดือน)  3.90 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(ราย 6 เดือน)  4.00 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 37  3.70 %  ต่อปี
ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์  3.95 %  ต่อปี
(ดอกเบี้ย 1.75% + เงินเพิ่ม 2.20%
เมื่อฝากครบ 60 งวด)
ประจำ    3 เดือน  3.00 %  ต่อปี
             6 เดือน  3.25 %  ต่อปี
           12 เดือน  3.50 %  ต่อปี
ประจำเพิ่มทรัพย์  3.75 %  ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2559
เงินให้กู้ทุกประเภท  5.70 %  ต่อปี
ยกเว้น
เงินให้กู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
ปีที่ 1- 3  4.45 %  ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่ 4    
(ตั้งแต่งวดที่ 37)  5.70 %  ต่อปี

  2
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
(ล้านบาท)

 ทุนเรือนหุ้น  42,798.10
 เงินรับฝาก  53,512.78
 เงินให้กู้  20,941.70
 รายได้    5,375.14
 ค่าใช้จ่าย    1,855.70
 กำไรสุทธิ    3,519.44
 จำนวนสมาชิก  33,877 ราย
 สมาชิกสมทบ    9,190 ราย

salehome

AD EGAT 19102015

6

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com

เพลงมาร์ช สอ.กฟผ.   :    

เพลงสวัสดีสหกรณ์   :    

เนื้อเพลงมาร์ช สอ.กฟผ.
และ เพลงสวัสดีสหกรณ์

วีดีทัศน์ สอ.กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 37