logo

ข่าวสาร สอ.กฟผ. 

s new  ข่าวสารเดือน ก.ค.-ก.ย. 2562                                    s new  ข่าวสารเดือน ส.ค. 2562 (ฉบับพิเศษ)                                     
new July Sep62 new Oct Dec61

Mobile Application สอ.กฟผ.

egatsc

 s new  คำขอเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและครอบครัว

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

s new ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อหรือจัดหาตลาดจำหน่ายเกลือทะเล

s new เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

s new ขั้นตอน การซื้อหุ้นและเปิดบัญชีเงินฝากเกษียณสุขสำหรับผู้เกษียณ ปี 2562

s new สอ.กฟผ. เปิดบริการขายกองทุน M-CR กองทุนเปิด MFC มุ่งรักษาเงินต้น เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

s new  คำแนะนำการทำธุรกรรมกับ สอ.กฟผ. สำหรับผู้เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2562

 - สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

- คิดถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซื้อบ้าน - คอนโด สร้างบ้าน หรือ Re-Finance กู้เงินกับ สอ.กฟผ. ดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคาร

 ค่าธรรมเนียม บัตร ATM สอ.กฟผ.-ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 - การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการขอกู้

 - คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. มีมติเอกฉันท์ถอนเงินฝากจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด

 - เรื่อง ชี้แจงกรณีสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด

 - วิธีคำนวณเงินปันผล

ข่าวประกาศ

flow เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน พฤศจิกายน 2562
flow เรื่อง การให้บริการในวันสิ้นปี
flow เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
flow ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 1/2562 เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
flow เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
flow เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สำหรับกฎบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สอ.กฟผ.
flow เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
flow เรื่อง เปิดให้สมาชิกกู้เงินสามัญเป็นกรณีพิเศษเพื่อซ่อมแซมบ้านจากอุทกภัย
flow เรื่อง กำหนดวันหยุดเพิ่มกรณีพิเศษ
flow เรื่อง บัตรประกันสุขภาพ
flow เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน ตุลาคม 2562
flow เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน ตุลาคม 2562
flow เรื่อง ระบบสหกรณ์ ATM กรุงไทยใช้งานได้แล้ว
flow เรื่อง ระบบสหกรณ์ ATM กรุงไทยขัดข้อง งดให้บริการชั่วคราว
flow เรื่อง ขยายเวลาการยื่นเอกสารการสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี
flow เรื่อง เชิญชวนสมาชิกประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
flow เรื่อง กำหนดวันหยุดเพิ่มกรณีพิเศษ
flow เรื่อง ผ่อนผันหลักเกณฑ์การให้เงินกู้
flow เรื่อง เงินพึงได้รับจาก กฟผ.
flow เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน กันยายน 2562
flow เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
flow เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน กันยายน 2562
flow เรื่อง การปรับค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มเพิ่ม

 1

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 เริ่มวันที่ 26 กันยายน 2562
ออมทรัพย์  1.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (1) 2.50-3.10% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (2) 2.50-3.20% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (3) 2.50-3.30% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ    
ทวีทรัพย์  2.50 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(รายเดือน)  3.90 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(ราย 6 เดือน)  4.00 %  ต่อปี
ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์  3.95 %  ต่อปี
(ดอกเบี้ย 1.75% + เงินเพิ่ม 2.20%
เมื่อฝากครบ 60 งวด)
ประจำ    3 เดือน  2.75 %  ต่อปี
             6 เดือน  3.00 %  ต่อปี
           12 เดือน  3.25 %  ต่อปี
ประจำเพิ่มทรัพย์  3.75 %  ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2562
เงินกู้ฉุกเฉิน  5.25 %  ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM  5.25 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญ  5.25 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญมีประกัน  5.25 %  ต่อปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา  5.25 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญทันใจ  4.20 %  ต่อปี
เงินกู้ 90% ค่าหุ้น  4.75 %  ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  5.25 %  ต่อปี
ยกเว้น
เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563
เงินให้กู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
ปีที่ 1-3   3.30 %  ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่ 4    
(ตั้งแต่งวดที่ 37)  4.40 %  ต่อปี

  2
 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 
(ล้านบาท)

 ทุนเรือนหุ้น  48,044
 เงินรับฝาก  65,777
 เงินให้กู้  18,785
 รายได้    6,298
 ค่าใช้จ่าย    1,927
 กำไรสุทธิ    4,371
 จำนวนสมาชิก  33,880 ราย
 สมาชิกสมทบ  11,106 ราย

salehome

AD EGAT 19102015

6

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

free counters

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

เพลงมาร์ช สอ.กฟผ.   :    

เพลงสวัสดีสหกรณ์   :    

เนื้อเพลงมาร์ช สอ.กฟผ.
และ เพลงสวัสดีสหกรณ์

4

5

saving form

weboard

7

เพื่อความสวยงามของเว็บไซต์
สามารถดาวน์โหลดบราวเซอร์

googlechrome

firefox

สื่อสารฉับไว ผ่าน LINE @ สหกรณ์
QR CODE Egat