logo

ข่าวสาร สอ.กฟผ. 

s new  ข่าวสารเดือน ก.ค.-ก.ย. 2562                                    s new  ข่าวสารเดือน ส.ค. 2562 (ฉบับพิเศษ)                                     
new July Sep62 new Oct Dec61

Mobile Application สอ.กฟผ.

egatsc

 s new  คำขอเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและครอบครัว

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

s new ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อหรือจัดหาตลาดจำหน่ายเกลือทะเล

s new เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

s new ขั้นตอน การซื้อหุ้นและเปิดบัญชีเงินฝากเกษียณสุขสำหรับผู้เกษียณ ปี 2562

s new สอ.กฟผ. เปิดบริการขายกองทุน M-CR กองทุนเปิด MFC มุ่งรักษาเงินต้น เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

s new  คำแนะนำการทำธุรกรรมกับ สอ.กฟผ. สำหรับผู้เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2562

 - สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

- คิดถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซื้อบ้าน - คอนโด สร้างบ้าน หรือ Re-Finance กู้เงินกับ สอ.กฟผ. ดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคาร

 ค่าธรรมเนียม บัตร ATM สอ.กฟผ.-ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 - การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการขอกู้

 - คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. มีมติเอกฉันท์ถอนเงินฝากจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด

 - เรื่อง ชี้แจงกรณีสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด

 - วิธีคำนวณเงินปันผล

ข่าวประกาศ

flow เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน ตุลาคม 2562
flow เรื่อง ระบบสหกรณ์ ATM กรุงไทยใช้งานได้แล้ว
flow เรื่อง ระบบสหกรณ์ ATM กรุงไทยขัดข้อง งดให้บริการชั่วคราว
flow เรื่อง ขยายเวลาการยื่นเอกสารการสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี
flow เรื่อง เชิญชวนสมาชิกประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
flow เรื่อง กำหนดวันหยุดเพิ่มกรณีพิเศษ
flow เรื่อง ผ่อนผันหลักเกณฑ์การให้เงินกู้
flow เรื่อง เงินพึงได้รับจาก กฟผ.
flow เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน กันยายน 2562
flow เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
flow เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน กันยายน 2562
flow เรื่อง การปรับค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มเพิ่ม
flow เรื่อง เปิดให้กู้เพื่อการศึกษาประจำปี 2562
flow เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
flow เรื่อง งดรับฝากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์
flow เรื่อง การรับสมัครสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
flow เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
flow เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย - สัมมนาฯ หลักสูตร "การบริหารเงินเพื่อชีวิตที่ดี"
flow เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัว
flow เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน สิงหาคม 2562
flow เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสหกรณ์

 1

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 เริ่มวันที่ 26 กันยายน 2562
ออมทรัพย์  1.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (1) 2.50-3.10% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (2) 2.50-3.20% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (3) 2.50-3.30% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ    
ทวีทรัพย์  2.50 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(รายเดือน)  3.90 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(ราย 6 เดือน)  4.00 %  ต่อปี
ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์  3.95 %  ต่อปี
(ดอกเบี้ย 1.75% + เงินเพิ่ม 2.20%
เมื่อฝากครบ 60 งวด)
ประจำ    3 เดือน  2.75 %  ต่อปี
             6 เดือน  3.00 %  ต่อปี
           12 เดือน  3.25 %  ต่อปี
ประจำเพิ่มทรัพย์  3.75 %  ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2562
เงินกู้ฉุกเฉิน  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญ  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญมีประกัน  5.50 %  ต่อปี
เงินเงินกู้สามัญพิเศษ
(แบบมีประกัน)  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญพัฒนา
คุณภาพชีวิต  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญเปี่ยมสุข  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้เพื่อซื้อกองทุน 
RMF/LTF  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้ 90% 
ค่าหุ้น/เงินฝาก  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้พิเศษเคหะ
สงเคราะห์  5.50 %  ต่อปี
ยกเว้น
เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2562
เงินให้กู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
(ระเบียบใหม่)
ปีที่ 1-3   3.50 %  ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่ 4    
(ตั้งแต่งวดที่ 37)  4.40 %  ต่อปี

  2
 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
(ล้านบาท)

 ทุนเรือนหุ้น  46,763
 เงินรับฝาก  63,246
 เงินให้กู้  18,968
 รายได้    5,371
 ค่าใช้จ่าย    1,723
 กำไรสุทธิ    3,648
 จำนวนสมาชิก  33,917 ราย
 สมาชิกสมทบ  10,961 ราย

salehome

AD EGAT 19102015

6

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

free counters

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

เพลงมาร์ช สอ.กฟผ.   :    

เพลงสวัสดีสหกรณ์   :    

เนื้อเพลงมาร์ช สอ.กฟผ.
และ เพลงสวัสดีสหกรณ์

4

5

saving form

weboard

7

เพื่อความสวยงามของเว็บไซต์
สามารถดาวน์โหลดบราวเซอร์

googlechrome

firefox

สื่อสารฉับไว ผ่าน LINE @ สหกรณ์
QR CODE Egat