logo

MobileV1.3

ข่าวสาร สอ.กฟผ. 

s new  ข่าวสารเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563                                    s new  รายงานประจำปี 2562                                   
new Jan Mar63 aw63

Mobile Application สอ.กฟผ.

egatsc

 s new  คำขอเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและครอบครัว

 

 

ข่าวประกาศ

flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 34/2563 เรื่อง การให้บริการสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 30/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน มีนาคม 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 33/2563 เรื่อง ลดจำนวนบัญชีเงินฝากและงดรับฝาก
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 22/2563 เรื่อง การรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 28/2563 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 32/2563 เรื่อง การช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ COVID-19
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 31/2563 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 27/2563 เรื่อง เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 29/2563 เรื่อง ขอกำหนดเวลาการให้บริการ
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 26/2563 เรื่อง เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 24/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน กุมภาพันธ์ 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 23/2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน กุมภาพันธ์ 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 21/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข (เฉพาะกิจ)
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 20/2563 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 18/2563 เรื่อง รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 17/2563 เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 16/2563 เรื่อง รายชื่อสมาชิกและหมายเลขโต๊ะงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุหรือเกษียณอายุก่อนกำหนด "ค่ำคืนแห่งรัก จากใจถึงใจ"
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 14/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ สอ.กฟผ. เดือน มกราคม 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 15/2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน มกราคม 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 13/2563 เรื่อง การศึกษาข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 10/2563 เรื่อง เงินค้างในบัญชีธนาคารของ สอ.กฟผ.
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 9/2563 เรื่อง เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 12/2563 เรื่อง การตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 1/2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน ธันวาคม 2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

s new การให้บริการถอนเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารและรับเป็นแคชเชียร์เช็ค

s new สอ.กฟผ. เปิดบริการขายกองทุน M-CR กองทุนเปิด MFC มุ่งรักษาเงินต้น เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

s new เงินโบนัส กฟผ. ประจำปี 2562

s new เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

 - ขั้นตอน การซื้อหุ้นและเปิดบัญชีเงินฝากเกษียณสุขสำหรับผู้เกษียณ ปี 2562

 - คำแนะนำการทำธุรกรรมกับ สอ.กฟผ. สำหรับผู้เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2562

 - คิดถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซื้อบ้าน - คอนโด สร้างบ้าน หรือ Re-Finance กู้เงินกับ สอ.กฟผ. ดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคาร

 - การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการขอกู้

 - คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. มีมติเอกฉันท์ถอนเงินฝากจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด

 - เรื่อง ชี้แจงกรณีสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด

 วิธีคำนวณเงินปันผล

 1

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2563
ออมทรัพย์  1.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (1) 2.00-3.10% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (2) 2.00-3.20% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (3) 2.00-3.30% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ    
ทวีทรัพย์  2.50 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(รายเดือน)  3.90 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(ราย 6 เดือน)  4.00 %  ต่อปี
ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์  3.95 %  ต่อปี
(ดอกเบี้ย 1.75% + เงินเพิ่ม 2.20%
เมื่อฝากครบ 60 งวด)
ประจำ    3 เดือน  2.50 %  ต่อปี
             6 เดือน  2.75 %  ต่อปี
           12 เดือน  3.00 %  ต่อปี
ประจำเพิ่มทรัพย์  3.75 %  ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2563
เงินกู้ฉุกเฉิน  5.10 %  ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM  5.10 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญ  5.10 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญมีประกัน  5.10 %  ต่อปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา  5.10 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญทันใจ  4.20 %  ต่อปี
เงินกู้ 90% ค่าหุ้น  4.75 %  ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  5.10 %  ต่อปี
ยกเว้น
เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2563
เงินให้กู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
ปีที่ 1-3   3.10 %  ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่ 4    
(ตั้งแต่งวดที่ 37)  4.40 %  ต่อปี

  2
 
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
(ล้านบาท)

 ทุนเรือนหุ้น  49,393
 เงินรับฝาก  69,055
 เงินให้กู้  18,409
 รายได้       969
 ค่าใช้จ่าย       416
 กำไรสุทธิ       553
 จำนวนสมาชิก  33,724 ราย
 สมาชิกสมทบ  11,408 ราย

salehome

AD EGAT 19102015

6

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

free counters

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

เพลงมาร์ช สอ.กฟผ.   :    

เพลงสวัสดีสหกรณ์   :    

เนื้อเพลงมาร์ช สอ.กฟผ.
และ เพลงสวัสดีสหกรณ์

4

5

weboard

7

เพื่อความสวยงามของเว็บไซต์
สามารถดาวน์โหลดบราวเซอร์

googlechrome

firefox

สื่อสารฉับไว ผ่าน LINE @ สหกรณ์
QR CODE Egat