logo

PR06 13 05 63

 

MobileV1.3

ข่าวสาร สอ.กฟผ. 

s new  ข่าวสารเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563                                    s new  รายงานประจำปี 2562                                   
new Jan Mar63 aw63

Mobile Application สอ.กฟผ.

egatsc

 s new  คำขอเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและครอบครัว

 

 

ข่าวประกาศ

flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 50/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 48/2563 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 47/2563 เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 45/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 44/2563 เรื่อง การงดรับฝากเงิน
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 43/2563 เรื่อง การปรับโครงสร้างเงินรับฝาก
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 42/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน เมษายน 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 41/2563 เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 40/2563 เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก กฟผ. ดับไฟอาคาร
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 39/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 38/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 37/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาประจำปี 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 36/2563 เรื่อง การจัดสรรเงินทุนการศึกษาประจำปี 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 35/2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน มีนาคม 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 34/2563 เรื่อง การให้บริการสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 30/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน มีนาคม 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 33/2563 เรื่อง ลดจำนวนบัญชีเงินฝากและงดรับฝาก
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 22/2563 เรื่อง การรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 28/2563 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 32/2563 เรื่อง การช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

s new ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออนไลน์ "ตลาดเกษตร@นนท์"

s new การให้บริการถอนเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารและรับเป็นแคชเชียร์เช็ค

s new สอ.กฟผ. เปิดบริการขายกองทุน M-CR กองทุนเปิด MFC มุ่งรักษาเงินต้น เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

s new เงินโบนัส กฟผ. ประจำปี 2562

s new เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

 - ขั้นตอน การซื้อหุ้นและเปิดบัญชีเงินฝากเกษียณสุขสำหรับผู้เกษียณ ปี 2562

 - คำแนะนำการทำธุรกรรมกับ สอ.กฟผ. สำหรับผู้เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2562

 - คิดถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซื้อบ้าน - คอนโด สร้างบ้าน หรือ Re-Finance กู้เงินกับ สอ.กฟผ. ดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคาร

 - การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการขอกู้

 - คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. มีมติเอกฉันท์ถอนเงินฝากจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด

 - เรื่อง ชี้แจงกรณีสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด

 วิธีคำนวณเงินปันผล

 1

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2563
ออมทรัพย์  1.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (1) 2.00-3.10% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (2) 2.00-3.20% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (3) 2.00-3.30% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ    
ทวีทรัพย์  2.50 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(รายเดือน)  3.90 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(ราย 6 เดือน)  4.00 %  ต่อปี
ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์  3.95 %  ต่อปี
(ดอกเบี้ย 1.75% + เงินเพิ่ม 2.20%
เมื่อฝากครบ 60 งวด)
ประจำ    3 เดือน  2.50 %  ต่อปี
             6 เดือน  2.75 %  ต่อปี
           12 เดือน  3.00 %  ต่อปี
ประจำเพิ่มทรัพย์  3.75 %  ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2563
เงินกู้ฉุกเฉิน  4.90 %  ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM  4.90 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญ  4.90 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญมีประกัน  4.90 %  ต่อปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา  4.90 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญทันใจ  4.00 %  ต่อปี
เงินกู้ 90% ค่าหุ้น  4.55 %  ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  4.90 %  ต่อปี
ยกเว้น
เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2563
เงินให้กู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
ปีที่ 1-3   2.90 %  ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่ 4    
(ตั้งแต่งวดที่ 37)  4.20 %  ต่อปี

  2
 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
(ล้านบาท)

 ทุนเรือนหุ้น  49,512
 เงินรับฝาก  69,702
 เงินให้กู้  18,221
 รายได้    2,487
 ค่าใช้จ่าย       864
 กำไรสุทธิ    1,623
 จำนวนสมาชิก  33,641 ราย
 สมาชิกสมทบ  11,588 ราย

salehome

ananda condo

AD EGAT 19102015

6

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

free counters

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

เพลงมาร์ช สอ.กฟผ.   :    

เพลงสวัสดีสหกรณ์   :    

เนื้อเพลงมาร์ช สอ.กฟผ.
และ เพลงสวัสดีสหกรณ์

4

5

weboard

7

เพื่อความสวยงามของเว็บไซต์
สามารถดาวน์โหลดบราวเซอร์

googlechrome

firefox

สื่อสารฉับไว ผ่าน LINE @ สหกรณ์
QR CODE Egat