ประชุมใหญ่สามัญ สอ.กฟผ. ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมใหญ่สามัญ สอ.กฟผ. ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 30
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 30

ข่าวสาร สอ.กฟผ. 

s new  ข่าวสารเดือน ก.พ.- มี.ค. 2560 s new  ข่าวสารเดือน มกราคม 2560 
new Feb Mar60 new Jan60

ภาพ VDO พิธีมอบเกียรติบัตรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.กฟผ. ปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

s new สมาชิก สอ.กฟผ.ที่เกษียณอายุในปี 2559 สามารถคงเงินไว้ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ต่อไป และรับเงินเป็นงวดๆได้ การรับเงินแต่ละงวดสามารถนำมาฝากเข้าบัญชีเกษียณสุขได้ภายใน 60 วัน นับแต่รับเงินแต่ละงวด

s new  ซื้อกองทุนรวมของ MFC ที่ สอ.กฟผ. จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC และ KRUNGSRI

s new  สําหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุในเดือน กันยายน 2559 นี้ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขได้ที่ สอ.กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป

s new  ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินฝากและเงินกู้

s new  นวัตกรรมใหม่ กับการทำธุรกรรมด้านเงินฝาก เริ่ม 1 เมษายน 2559

s new  วิธีคำนวณเงินปันผล

s new  เรื่อง ชี้แจงกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นประสบปัญหา

 

s new  คู่มือสมาชิก สอ.กฟผ.

 

ข่าวประกาศ

Banner profect

CMC A1 1

AreeyaA1 1

 1

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ออมทรัพย์  1.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (1)  3.10 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (2)  3.20 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (3)  3.30 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ    
ทวีทรัพย์  2.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(รายเดือน)  3.90 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(ราย 6 เดือน)  4.00 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 37  3.70 %  ต่อปี
ออมทรัพย์    
สะสมทรัพย์  3.95 %  ต่อปี
ประจำ    3 เดือน  3.00 %  ต่อปี
             6 เดือน  3.25 %  ต่อปี
           12 เดือน  3.50 %  ต่อปี
ประจำเพิ่มทรัพย์  3.75 %  ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2559
เงินให้กู้ทุกประเภท  5.70 %  ต่อปี
ยกเว้น
เงินให้กู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
ปีที่ 1- 3  4.45 %  ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่ 4    
(ตั้งแต่งวดที่ 37)  5.70 %  ต่อปี

  2
 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
(ล้านบาท)

 ทุนเรือนหุ้น  40,883.48
 เงินรับฝาก  48,681.01
 เงินให้กู้  21,768.95
 รายได้       890.10
 ค่าใช้จ่าย       292.73
 กำไรสุทธิ       597.40
 จำนวนสมาชิก  33,813 ราย
 สมาชิกสมทบ    8,456 ราย

salehome

AD EGAT 19102015

6

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com

เพลงมาร์ช สอ.กฟผ.   :    

เพลงสวัสดีสหกรณ์   :    

เนื้อเพลงมาร์ช สอ.กฟผ.
และ เพลงสวัสดีสหกรณ์

วีดีทัศน์ สอ.กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 37