ประชุมใหญ่สามัญ สอ.กฟผ. ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมใหญ่สามัญ สอ.กฟผ. ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 30
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 30

ข่าวสาร สอ.กฟผ. 

s new  ข่าวสารเดือน ก.พ.- มี.ค. 2560 s new  ข่าวสารเดือน มกราคม 2560 
new Feb Mar60 new Jan60

ภาพ VDO พิธีมอบเกียรติบัตรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.กฟผ. ปี 2559

ข่าวประกาศ

CMC A1 1

AreeyaA1 1

 1

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ออมทรัพย์  1.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (1)  3.10 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (2)  3.20 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (3)  3.30 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ    
ทวีทรัพย์  2.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(รายเดือน)  3.90 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(ราย 6 เดือน)  4.00 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 37  3.70 %  ต่อปี
ออมทรัพย์    
สะสมทรัพย์  3.95 %  ต่อปี
ประจำ    3 เดือน  3.00 %  ต่อปี
             6 เดือน  3.25 %  ต่อปี
           12 เดือน  3.50 %  ต่อปี
ประจำเพิ่มทรัพย์  3.75 %  ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2559
เงินให้กู้ทุกประเภท  5.70 %  ต่อปี
ยกเว้น
เงินให้กู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
ปีที่ 1- 3  4.45 %  ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่ 4    
(ตั้งแต่งวดที่ 37)  5.70 %  ต่อปี

  2
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
(ล้านบาท)

 ทุนเรือนหุ้น  40,951.54
 เงินรับฝาก  49,055.71
 เงินให้กู้  21,728.57
 รายได้    1,309.56
 ค่าใช้จ่าย       445.31
 กำไรสุทธิ       864.25
 จำนวนสมาชิก  33,915 ราย
 สมาชิกสมทบ    8,524 ราย

salehome

AD EGAT 19102015

6

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com

เพลงมาร์ช สอ.กฟผ.   :    

เพลงสวัสดีสหกรณ์   :    

เนื้อเพลงมาร์ช สอ.กฟผ.
และ เพลงสวัสดีสหกรณ์

วีดีทัศน์ สอ.กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 37