ประชุมใหญ่สามัญ สอ.กฟผ. ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมใหญ่สามัญ สอ.กฟผ. ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 30
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 30

ข่าวสาร สอ.กฟผ. 

s new  ข่าวสารเดือน เม.ย.-พ.ค. 2560 s new  ข่าวสารเดือน ก.พ.- มี.ค. 2560
new Apr May60 new Feb Mar60

ภาพ VDO พิธีมอบเกียรติบัตรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.กฟผ. ปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

s new  คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. มีมติเอกฉันท์ถอนเงินฝากจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด

s new  รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา อุ่นเครื่องเรื่องสวัสดิการ ก่อนเกษียณอายุ ปี 2560 รุ่นที่ 3-4

s new  รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา อุ่นเครื่องเรื่องสวัสดิการ ก่อนเกษียณอายุ ปี 2560 รุ่นที่ 1-2

s new  การปรับสมุดคู่ฝากเพื่อดูดอกเบี้ย งวด 6 เดือนแรก และขอความร่วมมืองดใช้ ATM สหกรณ์ วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 60 เวลา 9.00-16.00 น.

s new เรื่อง ขอเชิญสมาชิก สอ.กฟผ. รับฟังการชี้แจง กรณีสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด ที่ สอ.กฟผ.

s new เรื่อง ชี้แจงกรณีสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด

s new  สอ.กฟผ. เปิดบริการขายกองทุน “M-CR กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี คุ้มครองเงินต้น เพื่อการเลี้ยงชีพ” (RMF)

s new  ซื้อกองทุนรวมของ MFC ที่ สอ.กฟผ. จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC และ KRUNGSRI

s new  ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินฝากและเงินกู้

s new  วิธีคำนวณเงินปันผล

s new  เรื่อง ชี้แจงกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นประสบปัญหา

 

s new  คู่มือสมาชิก สอ.กฟผ.

 

ข่าวประกาศ

CMC A1 3

AreeyaA1 1

 1

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ออมทรัพย์  1.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (1)  3.10 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (2)  3.20 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (3)  3.30 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ    
ทวีทรัพย์  2.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(รายเดือน)  3.90 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(ราย 6 เดือน)  4.00 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 37  3.70 %  ต่อปี
ออมทรัพย์    
สะสมทรัพย์  3.95 %  ต่อปี
ประจำ    3 เดือน  3.00 %  ต่อปี
             6 เดือน  3.25 %  ต่อปี
           12 เดือน  3.50 %  ต่อปี
ประจำเพิ่มทรัพย์  3.75 %  ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2559
เงินให้กู้ทุกประเภท  5.70 %  ต่อปี
ยกเว้น
เงินให้กู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
ปีที่ 1- 3  4.45 %  ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่ 4    
(ตั้งแต่งวดที่ 37)  5.70 %  ต่อปี

  2
 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 
(ล้านบาท)

 ทุนเรือนหุ้น  41,035.08
 เงินรับฝาก  49,722.16
 เงินให้กู้  21,465.99
 รายได้    1,731.24
 ค่าใช้จ่าย       595.09
 กำไรสุทธิ    1,136.15
 จำนวนสมาชิก  33,974 ราย
 สมาชิกสมทบ    8,587 ราย

salehome

AD EGAT 19102015

6

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com

เพลงมาร์ช สอ.กฟผ.   :    

เพลงสวัสดีสหกรณ์   :    

เนื้อเพลงมาร์ช สอ.กฟผ.
และ เพลงสวัสดีสหกรณ์

วีดีทัศน์ สอ.กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 37