logo

s new สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก เกษียณอายุ/เกษียณทางเลือก ปี 2563 

s new สอ.กฟผ. บริการเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 2 ผ่าน Google Form 

 

 

 

 

ข่าวประกาศ

flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 75/2563 เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อบุตรที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 73/2563 เรื่อง การรับสมัครสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 71/2563 เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 72/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน สิงหาคม 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 54/2563 เรื่อง กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 70/2563 เรื่อง เปิดให้กู้เงินกู้สามัญ (เพื่อติดตั้งระบบโซล่ารูฟท๊อป ตามโครงการ กฟผ.)
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 68/2563 เรื่อง โครงการประกันสุขภาพ
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 67/2563 เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 65/2563 เรื่อง การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 64/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน กรกฎาคม 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 66/2563 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC+OS
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 60/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน มิถุนายน 2563
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 62/2563 เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 56/2563 เรื่อง กำหนดการแจกของที่ระลึก สอ.กฟผ. ครบรอบ 40 ปี ให้แก่สมาชิกเกษียณอายุ
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 61/2563 เรื่อง รายชื่อผู้เข้าฟังบรรยายโครงการ สอ.กฟผ. พบสมาชิก
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 59/2563 เรื่อง กำหนดวันหยุดเพิ่มกรณีพิเศษ
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 51/2563 เรื่อง การหักเงินค่าเบี้ยประกันเพื่อต่ออายุประกัน
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 58/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินฝากประจำประเภท 1 ปี
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 57/2563 เรื่อง การปรับโครงสร้างเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 49/2563 เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

s new คำถาม - คำตอบ “การบริหารเงินหลังเกษียณ” วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 

s new จดหมายถึงเพื่อน...ว่าด้วยการแก้ปัญหา การเข้าแผนฟื้นฟูของการบินไทย 

s new การให้บริการถอนเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารและรับเป็นแคชเชียร์เช็ค

 - คิดถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซื้อบ้าน - คอนโด สร้างบ้าน หรือ Re-Finance กู้เงินกับ สอ.กฟผ. ดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคาร

 วิธีคำนวณเงินปันผล

 1

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ออมทรัพย์  1.00 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (1) 1.80-2.90% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (2) 1.80-3.00% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (3) 1.80-3.10% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ    
ทวีทรัพย์  2.50 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(รายเดือน)  3.90 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(ราย 6 เดือน)  4.00 %  ต่อปี
ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์  3.95 %  ต่อปี
(ดอกเบี้ย 1.75% + เงินเพิ่ม 2.20%
เมื่อฝากครบ 60 งวด)
ประจำ    3 เดือน  2.50 %  ต่อปี
             6 เดือน  2.75 %  ต่อปี
           12 เดือน  3.00 %  ต่อปี
ประจำเพิ่มทรัพย์  3.75 %  ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2563
เงินกู้ฉุกเฉิน  4.90 %  ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM  4.90 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญ  4.90 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญมีประกัน  4.90 %  ต่อปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา  4.90 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญทันใจ  4.00 %  ต่อปี
เงินกู้ 90% ค่าหุ้น  4.55 %  ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  4.90 %  ต่อปี
ยกเว้น
เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2563
เงินให้กู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
ปีที่ 1-3   2.90 %  ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่ 4    
(ตั้งแต่งวดที่ 37)  4.20 %  ต่อปี

  2
 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
(ล้านบาท)

 ทุนเรือนหุ้น  49,707
 เงินรับฝาก  69,398
 เงินให้กู้  17,961
 รายได้    3,935
 ค่าใช้จ่าย    1,753
 กำไรสุทธิ    2,182
 จำนวนสมาชิก  33,506 ราย
 สมาชิกสมทบ  11,986 ราย

salehome

ananda condo

AD EGAT 19102015

6

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

free counters

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

เพลงมาร์ช สอ.กฟผ.   :    

เพลงสวัสดีสหกรณ์   :    

เนื้อเพลงมาร์ช สอ.กฟผ.
และ เพลงสวัสดีสหกรณ์

4

5

weboard

7

เพื่อความสวยงามของเว็บไซต์
สามารถดาวน์โหลดบราวเซอร์

googlechrome

firefox

สื่อสารฉับไว ผ่าน LINE @ สหกรณ์
QR CODE Egat