logo

ข่าวสาร สอ.กฟผ. 

s new  ข่าวสารเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2562                                    s new  ข่าวสารเดือน ก.ค.-ก.ย. 2562                                   
new Oct Dec62 new Oct Dec61

Mobile Application สอ.กฟผ.

egatsc

 s new  คำขอเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและครอบครัว

 

 

ข่าวประกาศ

flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 4/2563 เรื่อง การเปลี่ยนสัญญาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
flow ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 4/2563 เรื่อง การปิดหีบนับคะแนน
flow ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 3/2563  เรื่อง บัตรสรรหาที่ถือเป็นบัตรเสีย
flow ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 2/2563  เรื่อง ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
flow ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 1/2563  เรื่อง รายชื่ออนุกรรมการสรรหา
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 7/2563 เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 6/2563 เรื่อง ปิดให้บริการ และรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 5/2563 เรื่อง การรับเงินกองทุนสวัสดิการ
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 3/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน ธันวาคม 2562
flow ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 2/2563 เรื่อง ให้สมาชิกพิมพ์หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเว็บไซต์
flow เรื่อง ยกเลิกการใช้บริการบัตร ATM สหกรณ์ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
flow เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
flow เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
flow ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
flow เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
flow เรื่อง เปิดให้สมาชิกกู้เงินกู้ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษก่อนปีใหม่
flow เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน พฤศจิกายน 2562
flow เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน พฤศจิกายน 2562
flow เรื่อง การให้บริการในวันสิ้นปี
flow เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
flow ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 1/2562 เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
flow เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

s new ขออนุมัติให้สมาชิก สอ.กฟผ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญและเลือกตั้งกรรมการฯ

s new ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33

s new ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด

s new ขอประชาสัมพันธ์ โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2563

s new เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

- ขั้นตอน การซื้อหุ้นและเปิดบัญชีเงินฝากเกษียณสุขสำหรับผู้เกษียณ ปี 2562

 - คำแนะนำการทำธุรกรรมกับ สอ.กฟผ. สำหรับผู้เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2562

- คิดถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซื้อบ้าน - คอนโด สร้างบ้าน หรือ Re-Finance กู้เงินกับ สอ.กฟผ. ดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคาร

 - การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการขอกู้

 - คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. มีมติเอกฉันท์ถอนเงินฝากจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด

 - เรื่อง ชี้แจงกรณีสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด

 - วิธีคำนวณเงินปันผล

 1

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 เริ่มวันที่ 26 กันยายน 2562
ออมทรัพย์  1.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (1) 2.50-3.10% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (2) 2.50-3.20% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (3) 2.50-3.30% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ    
ทวีทรัพย์  2.50 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(รายเดือน)  3.90 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(ราย 6 เดือน)  4.00 %  ต่อปี
ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์  3.95 %  ต่อปี
(ดอกเบี้ย 1.75% + เงินเพิ่ม 2.20%
เมื่อฝากครบ 60 งวด)
ประจำ    3 เดือน  2.75 %  ต่อปี
             6 เดือน  3.00 %  ต่อปี
           12 เดือน  3.25 %  ต่อปี
ประจำเพิ่มทรัพย์  3.75 %  ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2562
เงินกู้ฉุกเฉิน  5.25 %  ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM  5.25 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญ  5.25 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญมีประกัน  5.25 %  ต่อปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา  5.25 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญทันใจ  4.20 %  ต่อปี
เงินกู้ 90% ค่าหุ้น  4.75 %  ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  5.25 %  ต่อปี
ยกเว้น
เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563
เงินให้กู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
ปีที่ 1-3   3.30 %  ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่ 4    
(ตั้งแต่งวดที่ 37)  4.40 %  ต่อปี

  2
 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
(ล้านบาท)

 ทุนเรือนหุ้น  48,435
 เงินรับฝาก  66,344
 เงินให้กู้  18,681
 รายได้    6,841
 ค่าใช้จ่าย    2,128
 กำไรสุทธิ    4,713
 จำนวนสมาชิก  33,848 ราย
 สมาชิกสมทบ  11,181 ราย

salehome

AD EGAT 19102015

6

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

free counters

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

เพลงมาร์ช สอ.กฟผ.   :    

เพลงสวัสดีสหกรณ์   :    

เนื้อเพลงมาร์ช สอ.กฟผ.
และ เพลงสวัสดีสหกรณ์

4

5

weboard

7

เพื่อความสวยงามของเว็บไซต์
สามารถดาวน์โหลดบราวเซอร์

googlechrome

firefox

สื่อสารฉับไว ผ่าน LINE @ สหกรณ์
QR CODE Egat