logo

ข่าวสาร สอ.กฟผ. 

s new  ข่าวสารเดือน ส.ค. 2562 (ฉบับพิเศษ)                                      s new  ข่าวสารเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562                                     
new Oct Dec61 new Oct Dec61

Mobile Application สอ.กฟผ.

Mobile EGATSC

 s new  คำขอเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและครอบครัว

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

s new สอ.กฟผ. เปิดบริการขายกองทุน M-CR กองทุนเปิด MFC มุ่งรักษาเงินต้น เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

s new  คำแนะนำการทำธุรกรรมกับ สอ.กฟผ. สำหรับผู้เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2562

s new กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อตอบแบบสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

s new สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย เปิดรับสมัครสมาชิกที่มีอายุ 57 – 60 ปี (สอ.กฟผ. เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เท่านั้น)

 - สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

- คิดถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซื้อบ้าน - คอนโด สร้างบ้าน หรือ Re-Finance กู้เงินกับ สอ.กฟผ. ดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคาร

 ค่าธรรมเนียม บัตร ATM สอ.กฟผ.-ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 - การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการขอกู้

 - คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. มีมติเอกฉันท์ถอนเงินฝากจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด

 - เรื่อง ชี้แจงกรณีสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด

 - วิธีคำนวณเงินปันผล

 - คู่มือสมาชิก

ข่าวประกาศ

 1

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2561
ออมทรัพย์  1.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (1) 2.75-3.10% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (2) 2.75-3.20% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ (3) 2.75-3.30% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ    
ทวีทรัพย์  2.75 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(รายเดือน)  3.90 %  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
(ราย 6 เดือน)  4.00 %  ต่อปี
ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์  3.95 %  ต่อปี
(ดอกเบี้ย 1.75% + เงินเพิ่ม 2.20%
เมื่อฝากครบ 60 งวด)
ประจำ    3 เดือน  2.75 %  ต่อปี
             6 เดือน  3.00 %  ต่อปี
           12 เดือน  3.25 %  ต่อปี
ประจำเพิ่มทรัพย์  3.75 %  ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2562
เงินกู้ฉุกเฉิน  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญ  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญมีประกัน  5.50 %  ต่อปี
เงินเงินกู้สามัญพิเศษ
(แบบมีประกัน)  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญพัฒนา
คุณภาพชีวิต  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้สามัญเปี่ยมสุข  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้เพื่อซื้อกองทุน 
RMF/LTF  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้ 90% 
ค่าหุ้น/เงินฝาก  5.50 %  ต่อปี
เงินกู้พิเศษเคหะ
สงเคราะห์  5.50 %  ต่อปี
ยกเว้น
เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เงินให้กู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
(ระเบียบเดิม)
ปีที่ 1-3   4.00 %  ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่ 4    
(ตั้งแต่งวดที่ 37)  5.70 %  ต่อปี
เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2562
เงินให้กู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
(ระเบียบใหม่)
ปีที่ 1-3   3.50 %  ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่ 4    
(ตั้งแต่งวดที่ 37)  4.40 %  ต่อปี

  2
 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 
(ล้านบาท)

 ทุนเรือนหุ้น  46,688
 เงินรับฝาก  63,037
 เงินให้กู้  19,097
 รายได้    4,850
 ค่าใช้จ่าย    1,532
 กำไรสุทธิ    3,318
 จำนวนสมาชิก  33,944 ราย
 สมาชิกสมทบ  10,833 ราย

salehome

AD EGAT 19102015

6

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

free counters

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

เพลงมาร์ช สอ.กฟผ.   :    

เพลงสวัสดีสหกรณ์   :    

เนื้อเพลงมาร์ช สอ.กฟผ.
และ เพลงสวัสดีสหกรณ์

4

5

saving form

weboard

7

CMC A3 02 07 62

เพื่อความสวยงามของเว็บไซต์
สามารถดาวน์โหลดบราวเซอร์

googlechrome

firefox

สื่อสารฉับไว ผ่าน LINE @ สหกรณ์
QR CODE Egat